Kogeneračný zdroj na vysokoúčinnú výrobu elektriny a tepla z odpadnej biomasy

Na vysokoúčinnú výrobu elektriny a tepla z odpadnej biomasy v CZT TERMONOVA v meste Nová Dubnica bol navrhnutý 10,0 MW parný vysokotlaký biomasový kotlový systém od dánskej firmy JUSTSEN s parametrami prehriatej pary na výstupe z kotla o teplote 400°C a tlaku 38,0 bar.

Kotol sa skladá zo žiaruvzdornej spaľovacej komory s membránovými vodotrubnými stenami, spalinového kanála pre odvod spalín a ekonomizéra. Spalinový kanál je vybavený žiaruvzdornými rúrkovnicovími sekciami a integrovanými prehrievačmi pary. Výhodou použitia zväzkov s vodotrubnými stenami je ich prevádzková pohotovosť, tj. pružnosť a rýchla prispôsobivosť zmenám výkonu. Použitím vodovodných rúrok v membránových stenách spaľovacej komory sa minimalizuje použitie ťažkej obkladovej výmurovky. Kotol sa preto vyznačuje nižšou hmotnosťou a menšími rozmermi v porovnaní s inými technológiami. Rúrkovnicové sekcie pre odvod spalín, uložené v obratovej komore kotla sú nadimenzované tak, aby bolo možné v maximálnej miere spomaliť rýchlosť prúdenia spalinových častíc a aby sa spaliny ochladzovali na minimálne teploty za účelom zníženia rizika opotrebovania materiálu a dosahovania maximálnej účinnosti kotlového zariadenia. Príslušenstvo kotla pre výrobu pary je vybavené dostatočne objemným a optimálne nadimenzovaným parným bubnom. Všetky časti kotla sú ľahko prístupné pre servis a údržbu.

Súčasťou žiaruvzdornej spaľovacej komory je šikmý, pohyblivý, vodou-chladený stupňovitý rošt špeciálneho vyhotovenia.

Vysokotlaký parný kotlový systém o tepelnom výkone 10,0 MW na spaľovanie odpadnej biomasy pracuje ako plne automatický systém s občasnou obsluhou. Bol vyrobený v rovnakej dánskej firme ako existujúce prevádzkované biomasové kotly v CZT. Je kompatibilný a po jeho inštalovaní budú všetky kotly pracovať ako celok. To umožní efektívnu výrobu tepla a elektriny. Inštalovaná protitlaková turbína s generátorom o výkone 2775 kVA vyrobí v období jedného roka približne 18 000 MWh elektrickej energie. Prebytočné teplo z výroby elektrickej energie sa bude využívať na vykurovanie mesta Nová Dubnica.

Hlavné dôvody vedenia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla v CZT Nová Dubnica

Hlavným dôvodom, prečo sa vedenie spoločnosti CZT v Novej Dubnici rozhodlo pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov spaľovaním odpadnej biomasy bolo zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti dodávky tepelnej energie, zabezpečenie dostatočného tepelného výkonu na pokrytie potreby tepla v meste a zvýšenie ochrany životného prostredia v regióne z pohľadu skleníkových plynov CO2. CZT bude vyrábať okrem tepla aj elektrickú energiu, pričom na jej predaji bude založená návratnosť investície bez dopadu na zvýšenie ceny tepla v meste.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL